Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze Algemene Voorwaarden van het bedrijf zo gemakkelijk mogelijk te begrijpen zijn. Echter, als u enige vragen heeft over de voorwaarden, aarzel dan niet om ons te contacteren. Het merk EVE by Rebeca draait om handel van tassen en bijpassende lifestyle accessoires en is gelokaliseerd op Florazoom 12, 2719HR Zoetermeer. Managing director: Rebeca Barbulescu. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel in Den Haag: KVK nummer: 64144429, BTW-nummer: 2204.49.041

 1. BEGRIPPEN & TOEPASSELIJKHEID

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van EVE by Rebeca zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

1.2 Tenzij EVE by Rebeca zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart.

1.3 Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kunt u geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

1.4 Het accepteren van een aanbieding en het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.5 Indien ook u naar uw algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door EVE by Rebeca ingestemd is.

1.6 De internetsite van EVE by Rebeca richt zich op de nationale en internationale markt.

1.7 Onder “Koper” wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met EVE by Rebeca in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.8 Eve by Rebeca behoudt zich het recht voor deze voorwaarden aan te passen aan wettelijke normen van Nederland.

1.9 Door het gebruik van de internetsite van EVE by Rebeca en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.10 Waar werkdagen worden geciteerd als deadlines, dan betekent dit alle dagen van de week, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.

 

 1. OPSLAGMOGELIJKHEDEN EN VERWIJZING NAAR DE TEKST VAN HET CONTRACT

2.1  Op deze website www.evebyrebeca.com, kunt u de algemene zakelijke voorwaarden met de contractuele voorwaarden bekijken. U kan dit document uitprinten of opslaan met behulp van de gebruikelijke functies van uw internetdiensten programma’s (= browser, “file” à “Opslaan als”). U bent ook toegestaan dit document te downloaden en op te slaan als pdf file. Hierbij heeft u het Adobe Reader Programma nodig of een soortgelijke programma die u zal toestaan dit bestand te lezen in pdf-formaat.

2.2 Wanneer u een bestelling heeft geplaatst op de webshop, dan heeft u de mogelijkheid om de details van uw bestelling op te slaan door de laatste pagina’s van uw bestelling proces op te slaan met behulp van uw browser functies. U kunt ook wachten op de automatische confirmatie die opgestuurd wordt naar het e-mail adres die u heeft ingevuld op de internetwinkel om uw bestelling af te ronden. Nogmaals, in deze e-mail zijn de details van uw bestelling te vinden die u kunt opslaan via uw e-mail programma.

 

3. GEBRUIKERSACCOUNT & PRIVACY

3.1 Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de gegevens, die nodig zijn voor de registratie van uw persoonlijke gegevens, naar waarheid en volledig in te vullen. U bent verplicht om deze persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen. Registratie is onmiddellijk bevestigd nadat u de knop “registreer” hebt aangeklikt.

3.2 U bent alleen verantwoordelijk voor de inhoud, die u in de domeinen hebt ingevuld die toegankelijk zijn voor het doel van een gebruikersaccount. Dit betekent dat u geen recht hebt op opslag of publicatie van inhoud.

3.3 U heeft recht tot slechts één gebruikersaccount op een bepaald moment.

3.4 EVE by Rebeca respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld.

3.5 Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klantrelatie met u.

3.6 De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling.

 

4.PRIJZEN & KOSTEN

4.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.

4.2 Er worden geen verzendkosten berekent bij bestellingen vanaf  € 100,- binnen Nederland.

3.3 De verzendkosten die bij verzendingen naar het buitenland in rekening worden gebracht is verschillend per land. Voor meer informatie hierover, kunt u de volgende websites bezoeken: https://www.kiala.nl

http://www.postnl.nl/versturen/pakket-versturen/tarieven/

4.4 Voor leveringen buiten Europa gelden douanerechten, belastingen en toeslagen. Voor meer informatie hierover kunt u de volgende website bezoeken:

http://www.postnl.nl/versturen/pakket-versturen/tarieven/

4.5 Als u meerdere artikelen bestelt, blijft de hoogte van de verzendkosten gelijk.

4.6 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is EVE by Rebeca bevoegd de prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.

4.7 Bij retourneren van de volledige levering zonder opgaaf van reden of overleg worden extra kosten in rekening gebracht.

 1. LEVERINGEN

5.1 EVE by Rebeca streeft ernaar alle bestellingen die op voorraad zijn binnen 1-2 dagen te verzenden. Bestellingen die niet op voorraad zijn proberen we binnen 3-4 weken na ontvangst van de betaling te verzenden, een bestelling zal echter in principe altijd binnen 3-4 weken na ontvangst van de betaling verstuurd worden naar het door u opgegeven adres. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.

5.2 Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen enkele dagen via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

5.3 Leveringen vinden plaats op het door u tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.4 Eve by Rebeca is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door Post NL of een andere vervoerder.

5.5 EVE by Rebeca is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen.

5.6 EVE by Rebeca betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen.

5.7 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

 

 1. BETALINGSMOGELIJKHEDEN

6.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.

6.2 Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.

6.3 Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die EVE by Rebeca als gevolg van de niet nakoming door koper van diens (betaling-)verplichtingen heeft moeten maken.

6.4 In geval van niet-tijdige betaling is EVE by Rebeca bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

6.5 Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via IDEAL, Visa en MasterCard. EVE by Rebeca kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van EVE by Rebeca.
6.6 Bij betaling met Visa of MasterCard behoudt EVE by Rebeca zich het recht voor om te controleren of de kaart geldig is, of er voldoende bestedingsruimte is voor het afschrijven van het aankoopbedrag en of uw adresgegevens juist zijn.

6.7 De payment provider verzorgt de afhandeling van de transacties.

 

 1. RECLAMATIE & RETOURNEREN

7.1 Wij doen er alles aan om u een perfect product te leveren. EVE by Rebeca raadt aan de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, aarzel dan niet om ons per e-mail daarvan op de hoogte te stellen. EVE by Rebeca zal proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met u en op de best mogelijke manier op te lossen.

7.2 Indien er binnen 14 dagen door EVE by Rebeca geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat EVE by Rebeca er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

7.3 U heeft het recht de door EVE by Rebeca geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen dient u zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. U zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

7.4 De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking, onder toezending van een kopie van de betreffende factuur. U bent zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten.

7.5 Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet EVE by Rebeca de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen.

7.6 Wanneer de door EVE by Rebeca afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na ontvangst worden teruggezonden, gelden de zaken als geaccepteerd.

 

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE

9.1 Iedere aansprakelijkheid van EVE by Rebeca en de producten van EVE by Rebeca voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. EVE by Rebeca is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.

9.2 EVE by Rebeca aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van EVE by Rebeca.

9.3 De aansprakelijkheid van EVE by Rebeca is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.

9.4 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en EVE by Rebeca, dan wel tussen EVE by Rebeca en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en EVE by Rebeca, is EVE by Rebeca niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van EVE by Rebeca.

9.5 EVE by Rebeca garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

9.6 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

9.7 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:
– indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van EVE by Rebeca of de fabrikant zijn verricht; – indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
– indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
– indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

9.8 De koper is gehouden EVE by Rebeca te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen EVE by Rebeca mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen. De koper is verplicht het product aan EVE by Rebeca te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht EVE by Rebeca zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

9.9 Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht. Een eventueel door het bedrijf als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet en de overeenkomst op afstand. Een eventueel door de fabrikant verleende garantie doet niets af aan de rechten die de consument jegens het bedrijf kan doen gelden op grond van de wet, de overeenkomst op afstand en de door het bedrijf verleende garantie.

 1. OVERMACHT

10.1 In geval van overmacht is EVE by Rebeca niet gehouden haar verplichtingen jegens u na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

 1. TOEPASSELIJK RECHT

11.1 Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

 

 1. LINKS

12.1 De site van EVE by Rebeca kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft EVE by Rebeca geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.

 1. COPYRICHT BEELD- EN TEKSTMATERIAAL

13.1 Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming, tekst- en/of beeldmateriaal te kopiëren, op te slaan, te publiceren, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken. Bij overtreding zal een juridische procedure gevolgd worden.